Подбрано за вас!

Вашият момент за Свети Валентин

Вашият момент за Свети Валентин

неделя 05.02.2017 г.

ПРАВИЛА за участие във фотоконкурса на INISESS “Вашият момент за Свети Валентин 

 

1. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: Играта започва на 06.02.2017 г. и продължава до 14.02.2017 

2. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА: www.inisses.com

3. ИГРАТА НЕ Е ОБВЪРЗАНА С ПОКУПКА.

Играта се организира и провежда само за територията на Република България. Играта се реализира във Фейсбук страницатаInisess на адрес: https://www.facebook.com/inisessbyninastyle/

 

МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА – Всеки, отговарящ на условията може да качи авторска снимка на тема „Вашият момент за Свети Валентин  “в приложението Фотоконкурс на страницата https://www.facebook.com/inisessbyninastyle/ Качването се извършва чрез следване на правилата.

1. За да може да се качи снимка, участникът трябва да е посетил и харесал страницата, след което да изпрати своите данни (име, телефон) и предложение под формата на снимка на следния имейл адрес:
contest@inisess.bg
2. Снимката трябва да отговаря на темата на конкурса и да бъде благоприлична, в противен случай няма да бъде публикувана в галерията на Играта. 

3. Конкурсът започва на 06.02. Възможността за качване на снимки приключва на 11.02.2017.

4. За снимките се гласува и тази, която събере най-много гласове печели обявената награда.

5. НАГРАДИ за Играта. Авторът на снимката спечелила първо място получава ваучер за пазаруване на стойност 100 лева.

 

ПРАВНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В КОНКУРСА:

a)      При изпращане на снимка на посочения имейл адрес се счита, че участникът е прочел и приел общите условия и правилата на играта и приема да бъде задължаван към тях. Приемането на  настоящите Правила е задължително условие за участие в Играта и участникът се задължава да ги спазва.

b)      Автор на снимката трябва да е участникът, които я изпраща. Когато лице изпраща снимка, на която не е автор трябва да има писмено съгласие от автора на снимката и да го представи при поискване от организаторите.

c)       С качването на снимка участникът гарантира, че притежава правата за нея.

d)      С подаване на заявка за участие в Играта, всеки участник дава съгласие по чл. 4, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на личните данни по отношение на личните данни, които предостави във връзка с конкурса – име, фамилия, имейл.

e)      С изпращане на снимки в Играта, всеки участник предоставя правата върху снимките в полза на организатора. Те могат да бъдат използвани в последствие за маркетингови/рекламни цели.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СНИМКИТЕ:

a)    Направени от участника или от автор, от който участника има писмено съгласие за ползване.

b)   Не са използвани в предишни конкурси и не са печелили  други награди

c)    Направени са 2017 г. и са на тема „Вашият момент за Свети Валентин”

d)   Не нарушават никакви права за интелектуална собственост, публични права, друг вид собственост или каквито и да е морални и законови права на трети страни. Участниците да изпращат снимки, материали или данни с клеветническо, нецензурно, заплашително, оскърбително, незаконно съдържание, което представлява посегателство върху личните или обществените права, или което би могло да бъде осъдително, или може да съставлява или да подтиква към криминални престъпления, да нарушава правата на които и да е трети страни или да поражда търсене на отговорност или да представлява нарушение на който и да е закон. Материали с комерсиално съдържание също са недопустими.

ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НАГРАДЕНИТЕ,  ИЗВЕСТЯВАНЕ НА НАГРАДЕНИТЕ И ВРЪЧВАНЕ НА НАГРАДИТЕ: 

a)      Снимката събрала най-много гласове печели наградата.

b)      Организаторът поема ангажимент да уведоми  публично и лично победителя. Публично се счита съобщението във Фейсбук страницата. Лично се счита личен имейл. Спечелилите ще бъдат обявени до 15.02.2017 г. на Фейсбук страницата https://www.facebook.com/inisessbyninastyle/
c)      Получаване на наградата:

  • В рамките на 15 работни дни след получаване на имейл съобщението за наградата в фотоконкурса, победителите трябва да се свържат с Организатора на посочените от него телефон и/или електронен адрес и да предоставят поисканата информация за контакт, за да се уточни как ще се връчи наградата.
  • В рамките на 15 работни дни след обявяването на наградите от гласуването спечелилите трябва да се свържат с Организатора чрез съобщение на страницата или както е указано в поста за обявяването. 
  • При получаване на наградата, Спечелилите се идентифицират с лична карта.
  • Ако наградените не се свържат с Организатора в рамките на 15 работни дени след получаване на имейла, губят правото да получат своята награда.
  • Организаторът не носи отговорност за участник, предоставил грешни и неточни имена.
  • Организаторът няма задължението да осъществява кореспонденция, свързана с непечелившите участници.
  • Наградите се предават само ако спечелилите участници отговарят на изискванията в Правилата за участие.

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

a)    Организаторът не носи отговорност за: грешни или подвеждащи имена на Facebook потребители; дублиране на имена от недоброжелатели или на имейл адрес; дефектно или неуспешно електронно предаване на данни; повреда на комуникационната връзка, независимо от причината по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани по отношение на този конкурс; недостъпност или неразположение на интернет или на интернет страницата или комбинация от тях; повреда на системата на сайта или Facebook платформата; други форсмажорни обстоятелства.

b)   Организирането, представянето, провеждането и регламента на играта по никакъв начин не се контролират или управляват от Facebook Inc. Facebook Inc. не предоставя награди и не носи отговорност за определянето на резултатите от конкурса.

c)    Организаторът определя Правилата на Играта едностранно и има право да ги изменя и допълва по своя преценка. Действието на измененията и допълненията е в сила и обвързват участниците от момента на обявяването им на страницата https://www.facebook.com/inisessbyninastyle/  Организаторът има право по всяко време да преустанови реализацията й, както и да прекрати временно или постоянно участието на участник в нея, ако същият не спазва установените правила. От момента на обявяването на прекратяването на Играта на Фейсбук страницата https://www.facebook.com/inisessbyninastyle/ на участниците няма да бъдат връчвани награди, както и няма да им бъде предоставяна каквато и да е друга компенсация.

d)   Оспорването на резултатите от Играта, валидността и верността на който и да е резултат от страна на участник няма действие спрямо Организатора.

e)   Съгласно действащото законодателство, Организаторът има право да оповести публично имената на награденият участник и неговата награда от играта. Обявяването на спечелилите участниците се извършва по начин, недопускащ разкриването на лични данни, с изключение на  име и фамилия. Всички участници дават своето съгласие за събиране и съхраняване на личните им данни за целите на провеждането на Играта, ако такова е необходимо. Организаторът поема задължението да спазва действащото законодателство, свързано със защитата на личната информация, събрана по време на промоцията. Организаторът също така се задължава да запази конфиденциалността на личната информация на участниците в играта и да я използва, съгласно настоящите Официални правила и действащото законодателство. Организаторът се задължава да не предоставя на трети лица лични данни на участниците, извън публично известните от Facebook, станали му известни при участието им в Играта. 

f)     Замяната на наградата срещу пари или други ползи е забранена.

h)   Съдебен спор. Всеки потенциален съдебен спор между Организатора на Играта и участниците в Играта ще се решава извънсъдебно или в случай, че това не е възможно – от компетентния български съд в гр. София.

i)      Настоящите Официални правила влизат в сила от момента на обявяването им на Фейсбук страницата https://www.facebook.com/inisessbyninastyle/ и действат през целия период на провеждане на играта.inisess.com